Schizofrenie není rozdvojená osobnost. Typické jsou spíše nepřiměřené emoce

Schizofrenie je vážné onemocnění, dobrá zpráva ale je, že u více poloviny pacientů zaberou léky

Schizofrenie je vážné onemocnění, dobrá zpráva ale je, že u více poloviny pacientů zaberou léky Zdroj: istock.cz

Schizofrenie je vážná duševní porucha. Zcela ovlivňuje psychiku nemocného. Charakterizuje ji neobvyklé střídání nálad, nereálné zážitky a s nimi související zvláštní chování a bludná přesvědčení. Mnoho pacientů čelí této nemoci dlouhodobě, protože potíže mají tendenci se vracet.

Článek odborně garantovala: Mgr. Kristýna Hlavatá, psycholožka online poradny MOJRA (www.mojra.cz)

Schizofrenici se dříve ocitali na okraji společnosti, protože jejich chování působilo zvláštně a budilo strach. Zatímco část byla pronásledována a označována za posedlé, jiní  byli uctíváni jako proroci. Porušené myšlení a vnímání totiž vedlo k nesmyslným výrokům, jež lidé vnímali jako božské či ďábelské vzkazy.

Jak se pozná schizofrenie

Na rozdíl od rozšířeného mýtu schizofrenie není rozdvojená osobnost. Jedná se o složité onemocnění ovlivňující emoce, myšlení i chování. Nepřiměřené emoce, jako je smích ve vážných situacích, vystihují podivnost chování. Porušené myšlení vytváří nesmyslné konstrukce, což vytváří zmatenou komunikaci. Změněné chování zahrnuje zvláštní rituály a pohybové stereotypy, k nimž se mohou přidat i tělesné příznaky jako bolesti břicha nebo hlavy.

Stanovení diagnózy je složité, protože existuje několik typů schizofrenie.

Příznaky schizofrenie

  • Apatie
  • Halucinace: slyší nebo vidí věci, které neexistují.
  • Nelogické myšlení a jednání
  • Nesrozumitelná komunikace
  • Emoční plochost: pacient nemá dostatečné emocionální reakce
  • Plachost Izolace od společnosti
  • Bludy: pacient věří nesmyslným věcem, například že je někdo sleduje nebo že je významnou osobností.
  • Bizarní chování
  • Omezená komunikace

Výskyt a první epizody

Schizofrenie postihuje asi jedno procento populace. První epizody se nejčastěji objevují mezi 20. a 30. rokem života, kdy mladí lidé přecházejí z chráněného rodinného prostředí do světa s vyššími nároky.

Příčiny schizofrenie

Schizofrenie je způsobena nesprávným fungováním mozku. Tento poznatek přináší naději na přesnější léčbu, jakmile bude lépe pochopeno, co se v mozku děje. Pro rozvoj onemocnění jsou nutné určité dispozice, které mohou být vrozené nebo získané, například komplikacemi při porodu. Špatný vývoj mozku může být posílen stresem, traumatem nebo zneužíváním drog.

Jak dostat nemocného k odborníkovi

Pokud máte podezření, že váš blízký trpí schizofrenií, poraďte se s odborníkem. Někdy je nemocný otevřený návštěvě lékaře, jindy to může být obtížné. Využijte tělesné příznaky jako záminku pro návštěvu lékaře. Nedobrovolná hospitalizace je možná, pokud je nemocný nebezpečný sobě nebo okolí.

Je schizofrenie léčitelná?

Léčba akutní fáze zahrnuje antipsychotika, někdy v kombinaci s anxiolytiky pro zklidnění. Správná a včasná léčba je klíčová. Po zvládnutí akutní fáze následuje psychoedukace, která pomáhá pacientovi porozumět jeho stavu. Socioterapie pak pomáhá s integrací do společnosti, aby se pacienti neocitli na jejím okraji.

Při včasné a správné léčbě se 70–80 % lidí zotaví během tří až šesti měsíců a nemoc se již v plné formě nevrátí. Zhruba u 60 % nemocných, kteří užívají předepsané léky, se nemoc neopakuje. Schizofrenii nelze předejít, ale jsou nutné určité dispozice, které mohou být vrozené nebo získané.

Schizofrenie

Co to je: Schizofrenie je složitá duševní porucha, která zasahuje do emocí, myšlení a chování v různé míře.

Příznaky: Projevy zahrnují chaotické jednání, nesrozumitelnou komunikaci a podivné chování, halucinace, bludy, nesmyslné myšlenky. Také se mohou objevit emoční plochost, apatie, tendence k izolaci, plachost a omezená schopnost komunikace.

Léčba: Léčba je založena na antipsychoticích, často kombinovaných s léky na uklidnění. Po zvládnutí akutních příznaků následuje psychoedukace a socioterapie.

Prevence: Nemoci nelze předcházet, ale je známo, že k ní přispívají určité dispozice, které mohou být vrozené nebo získané, například komplikacemi při porodu nebo podvýživou.